Araba Alırken Vergi Muafiyeti

Diyabetli HaklarıAraba Alırken Vergi Muafiyeti

Vergi muafiyeti

Vergi muafiyeti ile ilgili e-maille bana gelen bir soruyu sizlere sormak isterim. Çünkü bu konuda bilgim var ama tecrübem yok. Konu diyabetliler (şeker hastası) engelli=öncelikli raporu ile  (KDV, ÖTV, MTV) gibi vergi muafiyeti ile yararlanarak araç alabilir mi?

Sorunun cevabını bilen arkadaşlarımız yorum yaparlarsa sevinirim.

38 yıllık tip 1 olmama rağmen % 46 engelli raporu aldım ve rapor sürem 2 yıl. Yani 2 yıl sonra aynı işlemler tekrar edecek. Neyse artık buna bir şey demiyorum.

Fakat bunun dışında araba alırken (KDV, ÖTV, MTV) gibi vergi muafiyetinden yararlanmak için illa ki fiziksel engelli mi olmak lazım? Biraz araştırdım. Fiziksel engelin yoksa olmaz diye bir sonuç çıktı önüme. Bir de H sınıfı ehliyet istiyorlar. Oysa ki benim yıllar önce aldığım B sınıfı ehliyetim var.

Bu durma göre vergi muafiyetinden faydalanıp araba alabilen var mı?

Bilgi verirseniz sevinirim.

27 YORUMLAR

 1. DİYABETLİ OLARAK ARAÇ ALIMINDA ÖTV KDV İSTİSNASINDAN YARARLANAMAYIZ BUNA İSTİNADEN DURUM AŞAĞIDA YAZDIKLARIM GİBİDİR

  1. Konu:

  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi kapsamında ilk iktisabı yapılacak araçlarda ÖTV istisnası uygulaması ile bu istisnadan yararlanılarak iktisabı yapılan araçların devrinde ÖTV yönünden oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklamalar, bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  2. Konuyla İlgili Yasal Hüküm ve Düzenlemeler:

  ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi ile bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

  a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

  b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

  c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,

  beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir.

  Konuyla ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 7 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile değişik (7.2.1.) bölümünde yapılan açıklamalara göre, yukarıda sözü edilen araçların sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanması için, bu kişilerin araçları kullanması şartı aranılmamakta ve özel tertibat yaptırılmasına da gerek bulunmamaktadır. İstisna uygulamasında, aracın ilk iktisabını yapacak olan kişinin sakatlık derecesinin % 90 veya daha fazla olduğuna dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylı örneğini, araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından vergi dairesine verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesine eklenmesi yeterlidir.

  Sakatlık derecesi % 90’ın altında olanların ise söz konusu istisnadan yararlanabilmesi için:

  – Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşundan alınan sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin,

  – Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneğinin,

  – H sınıfı sürücü belgesinin fotokopisinin,

  mükellef tarafından verilecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesine eklenmesi gerekmektedir.

  Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle maddede sayılan G.T.İ.P. numaralarında yer alan araçların hurdaya çıkarılmasında, hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından yeni bir aracın ilk iktisabında bu istisnadan yararlanması için, bu şekilde istisnadan yararlanmak isteyen malûl ve engellilerin istisnadan yararlanarak ilk iktisabını yaptığı araçla ilgili olarak bu aracın deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale geldiğini tevsik eden ekspertiz raporu ile “hurdaya çıkarılmıştır” damgası vurularak kayıt konulan tescil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından vergi dairesine verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesine eklenmesi yeterlidir.

  Öte yandan Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5766 sayılı Kanun ile değişik 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendine göre, (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olup, ilk iktisabında istisna uygulananların veraset yoluyla intikalleri hariç istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden bu tarihte ÖTV alınacağı, Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından, bu istisnadan yararlanılarak iktisap edilen kayıt ve tescile tabi araçların 5 yıldan fazla kullanılarak elden çıkarılması durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

  3. Uygulama Esasları:

  Yukarıda belirtilen hükümlere göre, ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendinde sayılan araçların, malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulamasında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

  a) Sakatlık Dereceleri

  Sakatlık derecesi % 90’ın üzerinde olanlar için başka bir şart aranmaksızın, altında olanlar için ise “H” sınıfı sürücü belgesini haiz olunması ve araçta sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılması şartıyla istisna uygulanacaktır. Sakatlık derecesi % 90’ın altında olanlarda, bu şartları haiz olmak koşuluyla sakatlık derecesinin önemi bulunmamaktadır.

  b) Hareket Ettirici Tertibatın Kapsamı

  Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendinin (b) alt bendi uygulamasında, hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerekmekte olup, yapılan özel tertibatın kişinin sakatlığıyla uyumlu olması da yasal bir zorunluluktur. Sakatlık derecesi % 90’ın altında olanların gaz, fren, debriyaj pedalları ile vites kolunda sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaksızın kullanabilecek olduğu araçlar ile aracı hareket ettirici özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi vb.) tadilat yapılmak suretiyle kullanılabilecek olan araçların ilk iktisabında söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

  c) Otomatik Vitesli Araçlarda İstisna Uygulaması

  Otomatik vitesli araçlar, başka bir tadilat olmaksızın özel tertibatlı araç olarak değerlendirilmemektedir. Buna göre otomatik vitesli araçların gaz veya fren pedalı ya da vites kolunda sakatlığa uygun olarak yaptırılan tadilatlar, hareket ettirici özel tertibat sayılacak ve sağ ayağındaki veya sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle bu şekilde otomatik vitesli araç kullanabilecek olanlar, bu araçları ilk iktisabında istisnadan yararlanabilecektir.

  Anılan yasa hükmünün engellilerin sakatlıklarına göre ayrım yapılmasını öngören bir amaç gütmesi söz konusu olmayacağından, sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) sakatlığı olanlar için otomatik vitesin hareket ettirici özel tertibat olarak sayılması gerekmektedir. Buna göre, sağlık raporuna göre sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engellilerin “H” sınıfı sürücü belgesi olması halinde, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araçları ilk iktisabında bu istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu durumda sakatlık derecesi % 90’ın altında olup, sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engelliler için verilecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesine, aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine aracın otomatik vitesli olduğuna dair “uygunluk belgesi” nin aslı veya noter onaylı örneği eklenecektir.

  d) İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışı

  Kanunun 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendine göre ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanan araçların istisnadan yararlananlar dışındaki üçüncü şahıslar tarafından (bağış, hibe veya satış şeklinde) iktisabında, adına kayıt ve tescil işlemi yapılan alıcı tarafından, araçların istisnadan yararlandığı ilk iktisabındaki matrah esas alınmak suretiyle, söz konusu aracı iktisap edenin kayıt ve tescil ettireceği tarihteki oran üzerinden ÖTV beyan edilmesi gerekmektedir. İstisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılan aracın ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden satılması sırasında Kanunun 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi uyarınca ÖTV ödenmiş olması, bu süre içinde ilk iktisabı yapılacak diğer bir araç için istisnadan yararlanmayı sağlamamaktadır. Ayrıca, istisnadan yararlanılarak iktisap edilen aracın ilk iktisabından itibaren 5 yıl geçtikten sonra, istisnadan yararlanan kişinin, Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi kapsamında iktisap edeceği bir başka araç için de ÖTV istisnası uygulanması mümkün olup, bu şekilde istisnadan yararlanılabilmesi için eldeki aracın satılmasına gerek bulunmamaktadır.

  e) Sağlık Kurulu Raporlarının Tarihi

  Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendindeki istisnadan yararlanmak için, 29/6/2006 tarihli ve 2006/10660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayımlandığı 16/7/2006 tarihinden önce alınmış olan raporların, söz konusu Kararname eki “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yenileneceğine dair ÖTV mevzuatında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tarihten önce usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan sağlık kurulu raporları da ÖTV istisnası uygulamasında geçerli bulunmaktadır.

  f) Veraset Yoluyla Sadece İstisnadan Yararlanılan Aracın İntikal Etmesi

  Muristen mirasçılara sadece bir aracın intikal etmiş olması, bundan başka mirasçılara intikal etmiş başka bir mal bulunmaması halinde, aracın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesinin, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu işlemin, bir ivaz karşılığında yapılmasının satım, ivazsız olarak yapılmasının ise bağış olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde satım veya bağış olarak gerçekleşen devir işleminde Kanunun 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi kapsamında ÖTV uygulanması gerekecektir. Ancak muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekenin birden fazla mal veya haktan ibaret olması halinde, diğer mirasçıların lehine miras hakkından feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan aracın lehine feragat edilen mirasçıya intikalinin, “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda istisnadan yararlanılan aracın bu şekilde varise intikali ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren 5 yıllık sürenin bitimine kadar varis adına kayıt ve tescilli kaldıktan sonra satışında da ÖTV uygulanmayacaktır.

  g) İstisnadan Yararlanılan Aracın Hurdaya Ayrılması

  Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi kapsamında düzenlenen istisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılan araçları, 5766 sayılı Kanunun 19/c maddesinin yürürlüğe girdiği 1/7/2008 tarihinden önce veya sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu hurdaya çıkaran malul ve engelliler, istisnadan yararlanılan aracın ilk iktisabından itibaren 5 yıl geçmemiş olsa dahi, 1/7/2008 tarihinden itibaren yeni bir aracı iktisap etmeleri halinde ÖTV istisnasından yararlanabileceklerdir.

  Duyurulur.

  • Merhaba,

   Takipçilerimizden Oktay Bey’in konuyla ilgili bana gönderdiği aşağıdaki e-maili sizlerle paylaşmak isterim.

   sevgiler,

   Merhaba,

   ben de 49 yıldır tip 1 diyabetliyim.Yine iyi sizin raporunuz %46 engelli olarak verilmiş,bana %30 vermişlerdi.Şimdi ise sağ ayağım protezli.Yeniden başvurdum engelli raporu almak için.

   Son öğrendiğime göre bundan sonra alınacak engelli raporları sürekli olacakmış.Tekrar tekrar rapor almaya gerek kalmayacakmış.
   Engelli raporu %40 ın üzerinde olanlara,5 yıl satmamak şartı ile vergisiz araç veriliyor.Şartları H sınıfı ehliyet ile rapor oranının %40 ın üzerinde olması.Raporunuzda “H” sınıfı ehliyet alabilir yazıyorsa emniyetten H sınıfı ehliyet alabiliyormuşsunuz.Bunu yadırgamayın,ben ehliyet almak için başvurduğumda benden ilk okul diplomamı isemişti görevli polis.Oysa ben o gün bir ilçede hem ilçe müdürüydüm hem de kaymakam vekiliydim.Polis illa da ilk okul diplomamı istemekte ısrarcı oluyordu.müdürüne çıkarak sorunumu halletmiştim.Donanım haber portalında bu konuda paylaşımlar var,oradan takip edebilirsiniz.
   Saygılarımla!..

 2. Araç alımı konusunda;
  1- Rapor oranı %90 üstündeyse hiçbir şart olmadan yararlanabiliyorsunuz.
  2- Rapor oranı %90 altında ise sol ayağınızdan engelinizin olması ve heyet raporunda “Özel tertibatlı araç yada otomatik vites araç kullanabilir , H sınıfı ehliyet alabilir” ibarelerinin mutlaka olması gerekiyor. ( ben sol ayakdan örnek verdim sanırım başka engeller içinde olabilirliği var, benim araştırmam sol ayak parmaklarım ampute olduğu için o yönde olmuştur )

  Sonuç: Sol ayak damarım diz üstünden tamamen tıkalı(daha öncede bypass oldum yine tıkandı), bilek kısmından tamamen tıkalı ve 2 yıl önce 4 parmak tamamen ampute başparmak yarı ampute olmasına rağmen olduğum ildeki doktor sende problem yok deyip indirim için heyet raporunu vermedi bana. Artık varın gerisini siz düşünün :), Allah vicdanlı doktorlarla karşılaştırsın…

  • Reyhan Hanım,

   Tip-1 diyabetli bireylerin komplikasyonları yoksa H Sınıfı ehliyet almak için gerekli engelli yüzdesini zaten alamazlar.

   Sevgiler

   • mrb ESRA hanım benim annem 19 senedir şeker hastası sabah:38 akşam:18 mg olmak üzere insülin kullanıyo ve şekeri 250 nin altına nadir düşüyo gözlerde görme bozukluğu ve ayaklarında his kaybı var . Biz annem üzerinden araç alabilirmiyiz ve ne yapmamız gerekir yardımcı olursanız sevinirim..

 3. Merhaba esra hanim benim yüzde 40 tip 1 diabetten raporum mevcut fakat h sinifi surucu belgesi alablir ibaresi isaretli degil sozum ona tip1 diyabetten raporu olanlar h sinifi ehliyet alamiyor mu ortapetik engelmi sart

 4. Merhabalar 15 senedır tıp1 diyabet hastasıyım kamuda görev yapıyorum 40 olan raporumu 30 a gerekse göstermeden dusurruler sebeb ise ha1c tahlıllerımon iyi olması defalarca gün içinde hipo hiperglısemı yasamaya ragmen agır işlerde calısamayacsgımı belirtmeye ragmen rapor u yenılemedeıler ve iyileştiğimi soledler sadece ha1c lere bakarak ve bende insulın lerı zevk için mi kullanıyorum dedıhımde tabikide birsey diyemediler yasanan hipoların cevabını kımse veremedi haliyle diyabet hastalarına engel raporu nu bazı hastaneler de 40 sabit bazılarında 30 verdiklerini duydum kesinlik varmıdır avicaba diyabet ten baska sıkıntısı olmayan bırının engel oranı kac olmalıdır?
  Son olarak rapora itiraz ettım 1 ay içinde Sadi konukta tekrar heyet e gireceğiz

 5. % 58 raporum var guncel yasantimi etkileyen parmaklarimda ciddi guc kaybi var ve iki yilda bir heyete giriyorum bu guc kaybimin kollarimdada oldugunu hissediyorum eger oyle ise guc kaybim cogaldi ise ki eminim ozaman guc kaybindan dolayi araba alabilirmiyim hatta sag bilegimi rahat kullanamiyorum bile simdiden cevabiniz icinbtesekkur ederim

  • Esra Hanım Merhaba,

   Rapor oranı %90 üstündeyse hiçbir şart olmadan yararlanabiliyorsunuz. Rapor oranı %90 altında ise sol ayağınızdan engelinizin olması ve heyet raporunda “Özel tertibatlı araç yada otomatik vites araç kullanabilir, H sınıfı ehliyet alabilir” ibarelerinin mutlaka olması gerekiyor.

   Benim yorumum olmayacağını yönünden ama şansınızı deneyebilirsiniz elbette.

   sevgiler,

 6. Merhaba Esra hanım. Benim babam 72 yaşında şeker hastası İnsülin kullanıyor sabah akşam 24 sabah 28 akşam gozardi kanama ve su toplanması var her yıl iğne oluyor gözden ayaklarda yürümek de zorlanıyor ve his kaybı ve hücrelerin ölmesinden diz altı sürekli üşüyor kalp damarlarında tıkaniklik vardı yüzde 54 oranında ÖTV den yararlanabilir mi

  • Dilek Hanım Merhaba,

   ÖTV için bildiğimiz kadarıyla oranın % 90 olması lazım.

   Bu durumda bu oranla yine bildiğimiz kadarıyla maalesef yararlanamazsınız.

   Kolaylıklar dilerim.

   Sevgiler

 7. BU KONUYU OKUDUM TEŞEKKÜRLER BENDE BU ARÇ ALMA MEVZUSUNDAN YARARLANABİLİRMİYİM ACABA
  %41 tam teşekküllü engelli saglık kurulu raporu vermeye yetkılı hastaneden raporum var 26/07/2012 de aldım ve süreklı tek bır rapor aldım hangı kuruma gıtsem gecıyor sebebıde 26/02/2012 den sonrakı raporlarda galıba mukerrer rapor yanı tekrar tekrar rapor alınmasın dıye kanun cıkmıs kımlık aldım ıstıhdamdan yararlandım emeklılık ıcın olan vergı ındırımınden fılan yararlanıyom her kurumda gecıyor su an ıcın guncelmı bılmıyorumda engelim 2 tane bunlardan birisi sol ayak bilegğim atrodez yanı sabıtlendı bılgım koptugu ıcın sabıtlemıslerdı ıkıncısı tip 1 dıyabetım ayagım ıcın %15 tip 1 diyabetim içinse %30 verdiler baltazar formulu ıle hesaplayıp %41 verdıler benim zaten B SINIFI EHlıyet VAR pedala cok zor basıyom aygıma yuk bınmeyecek skılde ayakkabı fılan gıyom sarıyom sarmalıyom oyle basıyom şimdi iki durum var haberlerı fılan okuduguma göre diyolarkı sol ayakta sakatlık olanlar ötvden kısmen yararlanır 2017 dekı habere gorede B SINIFI H YAPMASI gerekmez dıyor ama ötv den kısmen yararlanıyor dıyor kısmen derken ne kadar kısmen bulamadımdıyor hadı bu duruma uyuyorum dıyelımkı bırde %40 oran raporu olan ötv den H sınıfı surucu belgesı alıp tam yararlanıcakmıymıs nedır ben hıcbısı anlamadım tam yararlanıncada ındırım buyuyor e bende tam yararlanmak ısterım kı BEN ŞİMDİ NE YAPAYIM NE SEÇENEKLERİM VAR VEYA YOK bilmek ısterım

 8. Merhaba annem 58 yaşında diyabetli.insulin kullanıyor ve bir gözü tamamen görmüyor diğer gözü de ışık görüyor.%90 araç için rapor alabilir miyiz.

 9. Esra hanım meraba, babam şeker hastası insülin kullanıyor, ayrıca bel fıtığından 2 sefer ameliyat oldu, birde bacağından çapraz bağlardan ameliyat oldu. Sol gözündede %70 görme kaybı var. ÖTV’den muaf araç alabilirmiyiz acaba

 10. Merhaba anneme meme kanseri tanısı konuldu ve 27.07.2020 tarihinde ameliyat oldu ve şuan kemoterapi alıyor kullandığı ilaçlar yüzünden de kollarında sıkıntı oldu şişlik hareket ettirememe damar toplanması gibi… sağlık kuruluna girdik heyet raporumuz çıktı az önce aldık, onkoloji %60 vermiş diğer bölümler 0 oran vermişler.. raporun arkasında da Kronik(süreğen) işaretli. Ötv indirimli araç alımından faydalanabiliyor muyuz?

 11. Merhaba,

  Göz, Troid, Kollesterol ve tip 1 diyabetten olmak üzere toplamda % 56 lık bir eah devlet hastanesi raporum var. Bir kaç yerde farklı rahatsızlıklar eklendiğinde arac alabilecegimizi okudum. Ötv indiriminden yararlanabilirmiyim?

Bir yorum yapın.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Diğer yazılar

%d blogcu bunu beğendi: